ПРАВНИ СЪВЕТИ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ НА ПОРОЧНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Правна възможност на всеки клиент, загубил делото по една или друга причина е да обжалване постановените от съда порочни решения.

В общия съдебен исков процес, обжалването е редовно средство за защита на добър адвокат София срещу нищожни, недопустими или неправилни първоинстанционни и второинстанционни решения. За разлика от извънредното средство за контрол – отмяна на влезли в сила решения, обжалването е насочено срещу невлезли в сила решения. 
Като адвокати по граждански и търговски дела, съветваме нашите клиенти, че целта на всяко обжалване е постигане на законосъобразно и отговарящо на истината решение по съществото на правния спор.
Видове обжалване :
въззивно обжалване на постановени порочни актове и решения и
контролно-отменителна инстанция (касационното обжалване).
Съществената разликата между двата вида обжалване се състои в това, че при въззивното обжалване съдът повторно разглежда и решава правния спор по същество, а при контролно-отменителното – осъществява контрол върху решаващата дейност на предходната инстанция, т.е. върху постановеното съдебно решение. Дейността на въззивната инстанция е идентична с тази на първоинстанционния съд – събиране и преценка на доказателства, установяване истинността на фактическите твърдения на страните. Така, въззивната инстанция осъществява пряка преценка на доказателствата и фактите по материалноправния спор и затова въззивният съд образно се нарича „втора първа“ инстанция. У нас е възприет моделът на пълното въззивно обжалване с възможност на страните дапопълват делото с нови факти и доказателства. То се развива пред второинстанционните съдилища – окръжни и апелативни.
Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg
Законът посочва, че решенията на районните съдилища подлежат на въззивно обжалване пред окръжните съдилища, а решенията на окръжните съдилища като първа инстанция – пред съответния апелативен съд. Обжалването пред ВКС е касационно по своя характер. ВКС оглавява йерархията на съдебната система.
Така, осъществяваната контролно-отменителна дейност се състои в преценка върху законосъобразността на преките фактически и правни изводи на предишната инстанция. Обособяването на отменителна фаза при контролно-отменителното обжалване е свързано с уредбата в ГПК на т.нар „основания за отмяна“ на порочните решения. По време на тази фаза е недопустимо събирането на доказателства относно релевантните за спорното материално отношение факти.
 
За да си спестите излишни нерви и емоции, както и неприятности, както и ако Ви е нужно разяснение за хода на съдебното производство се обърнете към нас

Международна Правна Кантора Д.Владимиров и Партньори
Тел. 02/ 858 -10/25
Е-mail : info@lawyer-bulgaria.bg